Ulama Benteng

Ulama Benteng

Selasa, 19 Januari 2021

Rukun Negara : Prinsip Kedua - Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Catatan ini dipaparkan juga pada laman mohdikhwanzhaki.blogspot.com


Saya sekadar penyusun. Kredit kepada penulis dan pengkaji asal.

Pendahuluan

Untuk menjamin keutuhan perpaduan setiap warganegara Malaysia, pastinya perlu ada asas-asas yang menjadi rujukan utama yang mengikat kesemua rakyat. Kesedaran bagi menghasilkan perpaduan kaum dalam negara berbilang kaum di Malaysia menjadi satu beban tugas yang berat. Oleh sebab yang demikian, pemimpin Malaysia telah membentuk Rukun Negara bagi mengatasi perbezaan yang wujud antara kaum di Malaysia yang jika tidak diuruskan dengan baik akan merobek keutuhan perpaduan. Berpegang teguh pada falsafah Rukun Negara menjadi satu kemestian bagi setiap warganegara Malaysia.

Rukun Negara 

Rukun Negara menjadi ideologi kebangsaan. Bertitik tolak dari tempoh sekitar tahun 1970 khususnya semasa pentabdiran negara oleh MAGERAN, pelaksaanaan dilaksanakan secara serius bagi memformulasikan dasar-dasar kerajaan. Objektif utama adalah untuk mengawal masyarakat di negara ini supaya tidak terheret ke dalam kancah perkauman seperti yan telah terjadi pada 13 Mei 1969. Rentetan peristiwa 13 Mei tersebut, Majlis Perundingan Negara melalui MAGERAN telah ditubuh dan memainkan peranan sebagai pemikir merangka perpaduan negara. Antara hasilnya adalah dengan terhasilnya satu ideologi kebangsaan iaitu Rukun Negara yang digubal sebagai falsafah negara dan pendekatan baru bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang stabil. Dengan falsafah Rukun Negara, Malaysia dapat menjadikannya pendekatan utama bagi mengatasi perbezaan antara etnik. Unsur-unsur yang terkandung dalam Rukun Negara tidak menunjukkan hak milik eksklusif mana-mana satu kaum. Sifat Rukun Negara adalah umum dan membina lingkaran yang luas, sehingga pada titik akhirnya dapat menyusun tata kelakuan, mengendalikan, dan memberi hala tuju kepada kepada kelakuan dan perbuatan yang selayaknya bercirikan Malaysia (Abdul Rahman, 2010).

Rukun Negara mempunyai lima prinsip yang berteraskan acuan rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Tujuan objektif utama prinsip-prinsip ini adalah untuk memperkukuh perpaduan kaum. Lima prinsip Rukun Negara:

1) Kepercayaan kepada Tuhan

2) Kesetiaan kepada Raja dan Negara

3) Keluhuran Perlembagaan                                                                                                                     

4) Kedaulatan Undang-undang    

5) Kesopanan dan Kesusilaan

Falsafah Rukun Negara

Dalam merujuk pendekatan makna falsafah, antara definisi yang dikemukakan adalah : 1) pemikiran yang dasar, asas atau fundamental, (2) memberi makna signifkan sesuatu konsep dan (3) pemikiran yang mendalam. Justeru, dalam memahami dan menghargai Rukun Negara, pastinya perlu dilihat pada sudut falsafahnya. Rukun Negara dibentuk, disusun, digarap dengan penuh ketelitian yang merangkumi punca keperluan diadakan, elemen, kumpulan sasaran dan matlamat yang ingin dicapai. Secara umumnya semua bersetuju bahawa falsafah Rukun Negara amat mustahak dalam pembinaan sesebuah negara. Falsafah Rukun Negara ditujukan kepada sesuatu konteks yang spesifik, khususnya kepada konteks pemikiran negara Malaysia yang mempunyai kepelbagaian budaya dan kaum. Jelas, falsafah tersebut mempunyai sifat lokal tersendiri (iaitu masyarakat majmuk) walaupun isu yang ditangan bersifat universal dan global (perpaduan rakyat dan kestabilan negara). Dilihat dari sudut ruang lingkup cakupannya, Rukun Negara adalah berada pada tahap makro. Falsafah Rukun Negara bertujuan membentuk dan membina ideologi kebangsaan.

Prinsip Rukun Negara kedua: Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Pada prinsip kedua ini, konsep yang diguna pakai ialah konsep negara bangsa iaitu nation stateNation state Malaysia memiliki unsur sejarah tersendiri yang diserap melalui sistem beraja atau sistem monarki. Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan diamalkan di Malaysia. Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara dan sistem beraja turut diamalkan di setiap negeri. Bagi negeri yang tidak mempunyai raja, Yang di-Pertua Negeri berperanan sebagai ketua. Kesemua Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja-raja dan Yang di-Pertua Negeri menjadi simbol penyatuan rakyat. Oleh sebab yang demikian, setiap warganegara Malaysia hendaklah memberikan tumpuan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pada peringkat negeri pula, rakyat menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa menjejaskan dan menguragkan taat setia mereka kepada Yang di-Pertuan Agong.

Sejajar dengan perintah agama Islam yang menuntut rakyat mentaati pemerintah, ketaatan kepada ketua negara, iaitu Yang Di-Pertuan Agong dan raja-raja serta para pemimpin negara menjadi satu kewajipan. Sehubungan dengan itu, sumpah setia kepada Raja dan Negara menjadi nilai dalam masyarakat dalam negara ini.  Unsur kesetiaan ini adalah mustahak bagi menjamin wujudnya aspek kesepaduan dalam kalangan rakyat, dan kesepaduan itu adalah berdasarkan kesetiaan mereka kepada Raja yang menjadi lambing sebagai Ketua Negara berpelembagaan.

Hubungan Antara Rakyat dengan Raja

Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara berpaksi dalam Malaysia negara yang berpayungkan institusi raja. Dalam sistem negara dan kerajaan yang memiliki raja, pemerintah dan rakyat, tidak dinafikan keperluan bagi memahami hubungan antara kedua-dua raja dan rakyat. Sungguhpun tiada ketentuan yang pasti tentang syarat menjadi “rakyat”, tetapi dari pelbagai peristiwa dan historiografi dapat dikesan beberapa perkara yang boleh dilihat sebagai syarat menjadi rakyat (Bazrul Bahaman, 2015).    

Ketaatsetiaan

Seorang “rakyat” harus memberikan taat setia sepenuhnya kepada raja. Ia harus mengutamakan kepentingan raja lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Seorang rakyat kedudukannya dalam negara adalah seumpama hamba kepada raja. Ia harus memberikan segala hak miliknya apabila diminta oleh raja. Setia kepada raja mempunyai makna yang luas meliputi:   

1.     Taat pada semua perintah raja

2.     Taat pada peraturan yang disahkan raja

3.     Taat pada pembesar yang dilantik oleh raja

Tidak Memberikan Kesetiaan kepada Raja Negara lain  

Memberikan taat setia kepada negara lain boleh mengakibatkan seseorang itu hilang taraf ke”rakyat”annya. Memetik tulisan Bazrul Bahaman (2015) yang memuatkan kisah bagaimana Sang Guna ketika berada di Perlak dan Brunei tidak mahu menyembah kepada raja negera tersebut. Hal ini demikian kerana jika ia menyembah bererti ia mengubah kesetiaanya kepada negeri Melaka yang boleh menyebabkan kedudukannya sebagai rakyat Melaka diragukan. Justeru, seseorang yang berada di negara lain dapat mengekalkan kedudukannya sebagai rakyat negara asalnya dengan cara ia tidak menyembah tunduk kepada raja negara tersebut. 

“Rakyat” peringkat awal terdiri daripada rakyat yang dibawa oleh pengasas negeri dan rakyat setempat. Kedua-dua kumpulan ini sama-sama membuka tanah dan mendirikan istana, balairung seri dan kota. Di samping itu, terdapat juga “rakyat” yang berasal dari pedagan atau pendakwah yang tujuan awalnya hanya untuk berniaga atau berdakwah. Namun, mereka kemudiannya menetap untuk jangka masa lama sehingga menjadi “rakyat”. Selain itu terdapat dua golongan lain yang menjadi “rakyat”, pertama rakyat negeri lain yang meninggalkan negerinya lalu memohon kepada raja untuk menetap dan menjadi "rakyat". Permohonan sebagai “rakyat” biasanya dinyatakan sebagai "menyembah" atau "memperhamba diri". Kedua, orang yang mohon perlindungan. Misalnya Raja Palembang setelah dikalahkan oleh adiknya melarikan din ke Jambi dan mohon perlindungan dari Raja Jambi (Bazrul Bahaman, 2002). Seseorang dianggap lucut kerakyatannya apabila tidak memberikan kesetiaan kepada raja atau membelot. Mereka tidak diakui lagi oleh sultan sebagai rakyatnya, dan akan diusir dan dalam negara. Dalam Hikayat Palembang ada dikisahkan tentang seorang pedagang Arab bernama Pangeran Syarif Muhamad sudah tidak diakui lagi oleh Sultan Palembang sebagai rakyat Palembang. Ia kemudian pindah ke Betawi dan menjadi tali barut Belanda.

Kepentingan Ketaatan kepada Raja dan Negara  

Penentu kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara adalah aspek kesetiaan. Dengan kesetiaan, kepercayaan mampu dibina dan ikatan terbentuk antara pihak-pihak terlibat. Dalam hal ini, semua rakyat perlu taat dan setia kepada ketua negara, kerajaan dan keluarga agar perpaduan tidak pecah dan robek. Pada masa yang sama, keselamatan negara pula ditentukan oleh dua faktor utama iaitu secara dalaman dan secara luaran. Oleh sebab yang demikian,bagi mengekalkan kestabilan dan keselamatan negara, kedua-dua faktor tersebut wajib dipelihara sepanjang masa dan sememangnya tugasan berat ini menjadi tugas kerajaan dan setiap warganegara tanpa kecuali, tidak mengira perbezaan kaum, agama, umur, status sosial, fahaman politik, mahupun kawasan kediaman seseorang individu.  Punca ancaman terhadap keselamatan negara boleh muncul daripada sekecil-kecil perbuatan menyalahi peraturan sehingga sebesar-besar kesalahan. Justeru, perhatian teliti dan menyeluruh amat mustahak. Sekecil-kecil ruang ancaman kepada perpaduan negara ditutup, agar tidak merebak dan membarah kepada tahap yang lebih buruk. Brown III (2004) menyatakan zaman kini memiliki dunia siber dan keterdedahan kepada ancaman dari segenap sudut dan tahap keseriusan, maka cara pengurusan negara memerlukan ketegasan. Pada masa yang sama, di samping aspek penguatkuasaan yang berkesan, ketaatan negara sentiasa boleh dibajai dengan menghidupkan roh ikatan sosial melalui Rukun Negara.  

 

 

Peranan Rakyat dalam Negara                                                                                           

Secara lebih khusus diteliti berdasarkan konteks ikatan rakyat dan raja dalam sejarah Kesultanan Melayu, yang dapat diambil intipati pengajarnnya dalam sistem moden raja berperlembagaan demokrasi berparlimen, terdapat tiga aspek peranan rakyat yang utama secara keseluruhannya. Hal ini dinyatakan oleh Bazrul Bahaman (2015).

a.     Pertahanan

Pada konteks hari ini, aspek ini dilihat ketara peranannya dimainkan oleh Angkatan Tentera Malaysia yang turut merangkumi pasukan simpanan / separa tentera (askar wataniah). Aspek pertahanan juga merangkumi pertahanan awam yang berkhidmat membantu menyelamatkan rakyat dalam situasi kecemasan antaranya seperti bencana banjir dan lain-lain. 

Dengan melihat kepada konteks sejarah kesultanan Melayu, peranan paling penting rakyat ialah untuk pertahanan. Bila ada serangan luar rakyat akan dipanggil untuk terlibat berperang mempertahankan negara. Rakyat dipimpin oleh penghulu atau membesar yang menguasai daerah mereka. Ketika menghadapi serangan Siam ke atas Melaka rakyat Kelang datang dengan diketuai oleh Tun Perak yang pada ketika itu menjadi penghulu di Kelang. Ketika Melaka diserang oleh Portugis rakyat ikut berperang bersama raja hingga ramai yang mati. Di Negara-Dipa ketika perang antara Negara-Dipa dengan Banjarmasin juga melibatkan rakyat, sehingga ramai yang terkorban dan luka-luka. Ketika menyerang Inderapura Laksamana telah membawa rakyat Sungai Raya untuk sama-sama menyerang Inderapura kerana Sungai Raya pada waktu itu di bawah kekuasaan Laksamana. Ketika Singapura diserang todak pula, rakyat berkubu betis untuk menahan serangan ikan todak. 

b.     Tenaga Kerja  

Dalam konteks moden pada hari ini, peranan tenaga kerja dilihat dalam segenap aspek sama ada sektor awam atau swasta. Masing-masing memainkan peranan penting sebagai rakyat yang menyumbang kepada kemajuan negara.  Dalam konteks sejarah rakyat di bawah raja Melayu pada suatu masa dulu, selain untuk perang, kerahan tenaga juga dilakukan ketika membuka negeri. Ketika itu semua rakyat yang dibawa ikut sama dan rakyat yang sudah sedia ada di kawasan tempat negeri yang baru dibuka itu akan bekerja untuk membangun istana, balairung, rumah, kota dan pasar sebagai keperluan asas sebuah negara. Kerahan tenaga rakyat juga dilakukan untuk melakukan kerja-kerja raja seperti mendirikan istana, masjid dan sebagainya.  

c.     Memilih Penghulu (Wakil Rakyat – Pemimpin)

Pada hari ini, rakyat menggalas amanah untuk membuang undi memilih wakil rakyat pada peringkat negeri dan kebangsaan masing-masing melalui calon Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dan Ahli Parlimen kawasan masing-masing. Parti yang menang membentuk kerajaan pada peringkat negeri dan kebangsaan. Mereka bekerja, dengan peranan tenaga kerja penjawat awam juga dalam berkhidmat kepada Yang Di-Pertuan Agong dan negara. Intipati ini didapati dalam sejarah Melayu. Peranan rakyat yang paling besar adalah di peringkat daerah. Rakyat mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang bakal menjadi penghulu. Dalam Sulalatus Salatin diceritakan bagaimana rakyat Kelang telah memilih Tun Perak sebagai penghulu mereka.

Menjunjung Ikrar Setia kepada Raja

Institusi raja menjadi tiang seri negara yang sentiasa perlu dipertahankan, dimuliakan. Raja menjadi payung kepada kedaulatan negara. Hal ini menjadi amanah setiap warganegara Malaysia tanpa mengira latar belakang bangsa, agama, status sosial dan perbezaan ideologi politik. Perlu diinsafi bahawa Raja-raja Melayu bukanlah boneka yang hanya sekadar menurunkan mohor berkenaan kepada semua dokumen dipersembah dengan mata tertutup, mulut terkunci dan tangan terikat tanpa kuasa menyuarakan pendirian. Sebaliknya, Raja-raja Melayu dan Yang Di-Pertuan Agong berperanan sebagai penimbang tara yang adil dan saksama jika mendapati nasihat dipersembah menyimpang daripada undang-undang, tergelincir daripada landasan keadilan, berunsur penindasan atau boleh memudaratkan negara. Bagi terus menjunjung ikrara setia kepada Raja, undang-undang khusus yang lebih berfokus kepada isu penderhakaan kepada Raja perlu digubal dan diperhalusi. Hal ini adalah mustahak bagi mengelakkan rakyat daripada terus melupakan status diri dan melanggar hak-hak yang telah digariskan. Selain itu, sektor pendidikan turut perlu menilai keberkesanan pengajaran subjek kenegaraan.

Junjung Prinsip Rukun Negara
Sejak bangku sekolah lagi, setiap rakyat Malaysia diajar untuk patuh kepada Rukun Negara, secara khususnya kepada rukun kedua yang dengan jelas menyatakan keperluan kesetiaan kepada raja dan negara. Dengan penghayatan dan pengamalan prinsip tersebut, patut terzahir rasa hormat setiap warganegara Malaysia kepada ketua negara. Hakikatnya bukan sahaja terbatas dalam Rukun Negara tetapi dalam Perlembagaan Negara juga jelas memperincikan kedudukan raja dan institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Oleh sebab demikian, dengan penuh keinsafan dan rasa sedar mendalam, tidak boleh emosi dan taksub mana-mana individu atau kumpulan sanggup membelakangkan undang-undang negara.

Sebagai warganegara yang bertanggung jawab, kita sewajarnya dan selalunya sentiasa patut untuk akur, taat dan mematuhi undang-undang, terutama Perlembagaan Negara yang dibina atas dasar kemuafakatan masyarakat majmuk. Apabila setiap warganegara gagal mematuhi rukun hidup seperti Rukun Negara yang begitu asas pengikat hidup setiap penghuninya, pelbagai masalah dalam masyarakat diundang. Prejudis, tuduh-menuduh, perselisihan faham, dan pra-sangka buruk boleh mengambil tempat dengan begitu senang akibat isu sensitif yang berlaku.

Jika tidak berhat-hati, kemarahan boleh tercetus akibat pengabaian Rukun Negara. Perbalahan dalam kalangan rakyat pelbagai agama dan bangsa berlaku di Malaysia. Keadaan ini tidak mustahil kerana orang Melayu sangat mengambil berat dan mempertahankan soal agama, bangsa dan raja serta institusi raja. Sehubungan dengan itu, amat perlu setiap rakyat mencari jalan untuk sentiasa berterusan menyuburkan dan mempertahankan keamanan dan kestabilan yang dinikmati. Pelanggaran Rukun Negara, ketidaksetiaan kepada Raja dan Negara boleh menghumban negara kepada pergolakan antara kaum.

Sikap Rakyat Malaysia Terhadap Kesetiaan kepada Negara : Salah Satu Kajian

Kajian oleh Pah Rokah dan Ismail (2016) dapat dijadikan salah satu petanda dan kayu ukur kepada tahap kesetiaan sebenar secara realiti oleh rakyat Malaysia terhadap Raja dan negara. Kajian tersebut bermatlamat untuk meneliti sikap rakyat Malaysia terhadap keseiaan kepada negara mengikut kawasan yang telah ditetapkan meliputi enam zon dengan 1500 sampel dalam kalngan rakyat Malaysia mengikut kaum. Dapatan kajian menunjukkan kesemua zon atau negeri berkeadaan baik kecuali bagi zon tengah yang diwakili oleh negeri Perak, Kuala Lumpur dan Selangor yang merekodkan nilai kesetiaan kepada negara pada tahap sederhana. Namun begitu, kelemahan tersebut tidaklah begitu ketara segingga meletakkan Malaysia dalam keadaan dilemma atau bermasalah. Walaupun begitu, statistik hasil kajian tersebut mungkin boleh menggambarkan tahap kesetiaan rakyat Malaysia secara menyeluruh dan tidak secara tepat bagi mengukur manusia yang agak rumit dan dinamik.  

Susulan tahap kesetiaan rakyat yang diperoleh, kajian mengesyorkan program berkenaan pemantapan nilai kesetiaan dan patriotisme kepada negara yang sedia ada perlu diteruskan. Sebagai langkah proaktif dan inisiatif berjaga-jaga, amat wajar usaha diambil untuk meningkatkan tahap patriotisme dan kesetiaan kepada tahap yang lebih cemerlang dan membanggakan. Hal ini menjadi penting kerana ledakan maklumat secara terbuka mampu mengancam jati diri belia pada masa akan datang dan selanjutnya akan memburukkan keadaan.   

Realiti Cabaran kepada Institusi Raja : Perbuatan Penghinaan oleh Sebahagian Rakyat

Antara cabaran pada zaman kini yang dihadapi oleh institusi beraja ialah penghinaan melalui penyalahgunaan premis kebebasan bercakap dan bersuara oleh sebahagian anggota masyarakat yang melakukannya dengan cara memuat baik cemuhan dan penghinaan dalam laman sosial (Hafizah, 2019). Berdasarkan kajian Fabli Yusof dan Mohd Sufiean (2020), wujud kes penghinaan terhadap Yang Di-Pertuan Agong di media sosial yang berlaku secara realiti. Data yang diperoleh dari tujuh laman Facebook yang menjadi ruang berlakunya penghinaan terhadap kedaultan sultan dan institusi raja di Malaysia telah dianalisis dalam kajian tersebut (Lampiran 1). Dari sudut undang-undang, tersedia peruntukan bagi kesalahan berkaitan fitnah, hasutan, jenayah dan komunikasi yang telah digubal dan diwartakan di Malaysia. Namun begitu, persoalan yang kritikal adalah dari sudut keberkesanan dan ketegasan penguatkuasaan. Tindakan menghina institusi raja yang dilakukan sebahagian rakyat Malaysia dilihat berlaku secara berterusan dan jika tidak dikawal, kesan buruknya akan memberikan natijah yang boleh meruntuhkan perpaduan negara. Hasutan, tulisan yang menjelekkan dan penghinaan terhadap raja lama-kelamaan akan menghakis kedaulatan institusi tersebut yang menjadi payung kepada negara dan rakyat. Tidak dinafikan sememangnya ada rakyat yang begitu prihatin mempertahankan institusi raja, membuat laporan bagi penghinaan tersebut kepada pihak berkuasa. Selanjutnya, pihak berkuasa melaksanakan siasatan terhadap laporan yang diterima dan beberapa individu telah didakwa di mahkamah.

Merujuk kepada tujuh kes penghinaan yang dilaporkan berlaku pada laman sosial Facebook tersebut, didapati enam kes telah dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan manakala satu kes lagi belum dibawa ke mahkamah (pada saat tulisan tersebut dibuat) tetapi sekadar diambil tindakan oleh pihak majikan semata-mata atas dasar menghormati etika dan Rukun Negara. Daripada enam kes tersebut, didapati bahawa masyarakat Malaysia masih banyak yang belum memahami erti sebenar kebebasan bersuara sebagaimana peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan bersuara yang dibenarkan Perlembagaan adalah tertakluk kepada beberapa undang-undang lain yang sudah digubal oleh Parlimen sebelum ini. Sungguhpun demikian, undang-undang sedia ada didapati tidak cukup untuk mencegah perbuatan menghina institusi raja dan YDPA. Banyak kekurangan peruntukan undang-undang yang boleh digunakan untuk mendakwa orang yang menghina YDPA. Di samping itu, usaha mengekang perbuatan biadap tersebut dilihat tidak mampu berkesan bagi jangka masa yang panjang kerana tahap hukuman yang dijatuhkan mahkamah dilihat tidak cukup berat dan tidak menggerunkan pesalah. Kesannya adalah masyarakat tidak melihat hukuman itu sebagai satu bentuk pencegahan yang berkesan. Banyak pihak menggesa agar hukuman lebih berat seperti penjara mandatori dijatuhkan kepada pesalah yang menghina raja. Jika hukuman sekadar bayaran denda, kesalahan akan selesa dilakukan dan terlepas selepas bayaran denda dijelaskan. Namun, penjara mandatori memberikan kesan kuat kepada psikologi pesalah melalui proses tahanan di penjara. Malaysia adalah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang mana raja berperanan sebagai kuasa tertinggi khususnya dalam hal ehwal agama Islam. Oleh sebab demikian, Fabli dan Sufiean (2020) memetik Rozais (2019) menyatakan bahawa perbuatan yang terjumlah kepada penghinaan terhadap institusi raja merupakan satu kesalahan yang amat besar, sangat serius dan tidak boleh dipandang remeh.

 

Refleksi Peribadi

Berikut dicatatkan refleksi peribadi dalam menelusuri falsafah Rukun Negara, secara khusus pada prinsip kedua iaitu Kesetiaan kepada Raja dan Negara. 


Faham falsafah Rukun Negara dengan sepenuh hati

Sebagaimana difahami antara pendekatan makna bagi falsafah ialah pemikiran yang mendasar, maka menjadi satu keperluan untuk dihayati secara asas mendasar bagi prinsip-prinsip Rukun Negara. Kefahaman yang datang sepenuh hati akan menjadikan setiap warganegara Malaysia menjalani kehidupan yang santun, saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain serta mengukuhkan perpaduan antara mereka. Raja selaku ketua negara menjadi tempat semua rakyat menumpahkan taat setia dan simbol penyatuan. Di samping itu, sifat raja-raja Melayu yang tidak terikat kepada mana-mana aliran fahaman parti politik menjadi sebab utama yang membolehkah rakyat bersatu dan mengetepikan perbezaan parti politik mereka. Selain itu, kesetiaan kepada Raja dan Negara yang difahami sepenuh hati juga akan menyebabkan rakyat melakukan sebaik mungkin bagi menyumbang kepada kemajuan negara. Sebarang bentuk pembelotan, pengkhianatan dan seumpamanya dijauhi.

Hargai Kepentingan  

Peristiwa hitam pada 13 Mei 1969 adalah catatan sejarah yang amat pahit bagi negara ini. Susulan itu, tindakan bersungguh-sungguh pemerintah negara menghasilkan Rukun Negara. Penderitaan rakyat Malaysia dari sudut kestabilan perpaduan menyebabkan Rukun Negara dibentuk, diterapkan dan diamalkan. Dengan menginsafi sejarah ini, kita akan tahu, sedar dan yakin bahawa pentingnya perpaduan, pentingnya satu bentuk kehidupan yang teratur, santun dan mengikat setiap warganegara berbilang kaum. Di situlah peranan falsafah Rukun Negara. Seandainya tiada Rukun Negara, episod pergaduhan antara kaum pasti terus berlaku, bertambah buruk dan ketenangan tidak akan dicapai. Oleh sebab demikian, kita sentiasa menghargai Rukun Negara khususnya pada prinsip Kesetiaan kepada Raja dan Negara kerana kita yakin tanpanya tiada ikatan umum antara rakyat berbilang kaum dan pelbagai masalah lain akan wujud.

 

Zahirkan dalam Bentuk Setiap Tindakan, Percakapan, Tulisan

Dengan kefahaman dan penghargaan kita ada terhadap Rukun Negara, selanjutnya amat wajar bagi kita untuk mengamalkannya dalam setiap denyut nadi kehidupan seharian. Penghayatan Rukun Negara – Kesetiaan kepada Raja dan Negara perlu dizahirkan dalam setiap bentuk tindakan, percakapan dan tulisan. Umpamanya, tulisan kita pada hari ini dalam media sosial dalam menghadapi bermacam-macam perkembangan semasa, apabila tiba kepada titah keputusan YDPA selaku ketua negara, maka perlu ditunjukkan bukti kesetiaan itu. Sambut titah dengan tulisan yang akur, menyokong dan tidak menderhaka. Selain itu, contoh dalam percakapan pula kita tidak akan melemparkan tuduhan tidak berasas, sangkaan buruk liar yang merosakkan institusi raja. Dalam perbuatan pula, salah satu situasi contoh kesetiaan kita kepada Raja dan Negara ialah pada penghormatan kita pada bendera Malaysia. Bendera Malaysia menjadi simbol kepada negara ini, kepada ketua negara ini iaitu YDPA. Justeru, kita akan pastikan bendera Malaysia dikibarkan dan diletakkan dengan betul, tidak menghina statusnya.


Didik Generasi Muda dan Akan Datang 

Bagi meneruskan kesinambungan kesantunan dan penghayatan kukuh terhadap Rukun Negara prinsip Kesetiaan kepada Raja dan Negara pada setiap generasi, kita perlu berterusan mendidik generasi muda dan akan datang dalam setiap ruang yang ada. Dengan pendidikan formal di sekolah pelajar diasuh tentang hal ini, dalam siaran televisyen, radio dan segenap media sosial turut dicetuskan kesedaran dan didikan. Ibu bapa dan ahli keluarga yang lebih dewasa boleh menggunakan ruang perbualan dan interaksi untuk menerapkan didikan ini. Pepatah Melayu menyebutkan, melentur buluh biarlah daripada rebung, itu menunjukkan anak-anak ketika sedang membesar mereka lebih mudah menerima dan menyerap didikan yang diberikan sewaktu pemikiran mereka mula bercambah dan menjadi lebih matang. Hasilnya, didikan dan kesedaran yang dipahat pada minda dan jati diri mereka akan terus membentuk keperibadian dan meletakkan  Rukun Negara prinsip Kesetiaan kepada Raja dan Negara pada tempat yang tinggi.

 

Sokong Kempen yang Dijalankan

Bagi menyemarakkan penyuburan Rukun Negara prinsip Kesetiaan kepada Raja dan Negara, setiap individu dan kumpulan memainkan peranan tersendiri dan antara tugas yang boleh dijalankan adalah dengan menyahut dan menyokong sebarang kempen yang dilaksanakan baik daripada pihak kerajaan atau bukan kerajaan. Sokongan yang diberikan akan menambah keberhasilan kempen yang dijalankan. Seringkas-ringkas tanda pagar slogan kempen Rukun Negara pada laman media sosial menjadi penzahiran sokongan kita dan akan mencetus rangkaian kesedaran kepada para pengguna media sosial yang lain.

 

Proaktif Laporkan Aduan Perbuatan Menghina     

Sebagai rakyat yang cinta akan Malaysia, kita laksanakan pelbagai bentuk usaha yang termampu. Tidak dinafikan bahawa sentiasa ada unsur kesalahan, provokasi dan seumpamanya yang dilakukan oleh segelintir masyarakat dan berada di luar bidang kuasa kita. Dalam situasi ini, tindak balas atas kapasiti sendiri jika tidak dikawal akan menyebabkan kesan tidak diingini. Justeru, warganegara dengan keprihatinan boleh mengumpulkan bukti dan membuat laporan polis. Seterusnya, tindakan sepatutnya dalam peruntukan undang-undang akan dijalankan oleh pihak berkuasa. Biarpun kelihatan seperti terhad, tindakan laporan yang dilakukan secara kolektif akan menunjukkan kesan kesepaduan dan isyarat perhatian serius yang ditunjukkan. Jika seratus laporan polis dibuat bagi satu kesalahan menghina YDPA yang dilakukan oleh seorang individu yang sama, pasti pihak berkuasa dan rakyat melihat tahap keseriusan hal ini. Pada masa yang sama, rakyat semakin sedar bahawa setiap tindak tanduk mereka diperhatikan, diawasi dan apa-apa sahaja kesalahan dalam bentuk penghinaan YDPA dan negara akan berhadapan kesan undang-undang.

 

Kesimpulan

Rukun Negara pada prinsip kedua Kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah salah satu pasak utama bagi kehidupan yang stabil dan harmoni bagi rakyat Malaysia yang hidup berbilang-bilang kaum dan dipayungi oleh institusi raja berperlembagaan. Penghayatan falsafah ini sentiasa perlu dibajai dan dipelihara. Sejarah adalah guru yang terbaik bagi kita menghargainya. Kita sedar akan kepentingannya. Setiap pihak pada segenap peringkat memainkan peranan. Sekecil-kecil usaha memahami dan menterjemah dalam bentuk tindakan, sehingga ke sebesar-besar peranan pendakwaan dan pelaksanaan hukuman oleh pihak berkuasa : kesemuanya ada impak secara kolektif. Rukun Negara sentiasa perlu disanjung tinggi dan menjadi panutan setiap warganegara Malaysia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujukan

Abdul Rahman Abdul Aziz. 2010. Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara. Prosiding Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010) "Political Managements and Policies in Malaysia". 13-15 Julai 2010. Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad’s Thoughts, Universiti Utara Malaysia. Hlmn 443-457.

Bazrul Bahaman. 2002. Hikayat Jambi. Projek penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bazrul Bahaman. 2015. Konsep Rakyat dan Peranannya dalam Negara. Jurnal Peradaban Melayu 10. Hlm 123-134.

Brown III, R.W. .2004. Removing “Nasty Nazi Habit”: the CIC and the Denazification of Heidelberg University 1945-1946. The Journal of Intelligence History 4(1). Hlm. 25-56.

Fabli Yusof, Mohd Sufiean Hassan. 2020. "Kes Penghinaan Raja-Raja/Yang Di-Pertuan Agong di Media Sosial: Tindakan Dan Penguatkuasaan Undang-Undang dalam Kebebasan Bersuara." Journal of Law and Governance 3.1: 127-142.

Hafizah Iszahanid. 2019 Oktober 24. Raja Perlis Tegur Golongan Guna Teknologi Hina Institusi Diraja. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/10/621055/raja-perlis-tegur-golongan-guna-teknologi-hina-institusi-diraja [16 Januari 2021]

Tuan Pah Rokiah Syed Hussain, Ismail Abd Muttalib. 2016. Kajian Sikap Rakyat Malaysia terhadap Kesetiaan kepada Negara. Journal of Techno Social 8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Beberapa kes dibincangkan dalam perenggan berikut yang berkaitan dengan perbuatan penghinaan terhadap YDPA dan institusi raja di Malaysia yang dilaporkan oleh akhbar dalam talian.

 

Kes 1. Suri Rumah Hina Yang di-Pertuan Agong Melalui Laman Facebook (Vivi Sumanti, 2018)

Pada 25 Mac 2018, Astro Awani melaporkan tertuduh seorang suri rumah bernama Shamsiah Samsuddin berumur 44 tahun telah dijatuhi hukuman penjara 8 bulan oleh Mahkamah Sesyen Kota Bharu kerana menghina Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V menerusi laman sosial Facebook. Menurut pertuduhan yang dibacakan terhadap tertuduh di mahkamah tersebut, pada 25 April 2017, tertuduh didapati telah menggunakan perkhidmatan aplikasi melalui profil Facebook dengan menggunakan nama “Tengku Cik Puan Muda Shamsiah” secara sedar telah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang palsu sifatnya dengan niat menyakitkan hati orang lain telah dibaca pada 26 April 2017 jam lebih kurang 2.11 petang di pejabat Sentosa Jaya Jalan Padang Bogor, Kota Bharu. Mahkamah menetapkan hukuman bermula dari tarikh tertuduh dituduh pada 14 Februari 2018 Mahkamah Sesyen telah menjatuhkan hukuman tersebut mengikut Seksyen 233 (1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588] yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. 

 

Kes 2: Doktor Pelatih Didakwa Kerana Menghantar Komen Jelik Melalui Laman Facebook (Siraj, 2018)

Berita Harian yang bertarikh 15 Februari 2018 telah melaporkan seorang doktor pelatih bernama Mohd Faiz Mohd Yusop berumur 29 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Klang atas pertuduhan membuat dan memulakan penghantaran jelik melalui akaun laman sosial Facebook miliknya yang membabitkan Yang di-Pertuan Agong kira-kira jam 6 petang pada 16 Disember 2016. 

Menurut pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah tersebut, tertuduh secara sedar telah memulakan penghantaran komunikasi yang bersifat jelik dengan niat menyakitkan hati orang malam di sebuah restoran Jalan Permai 1A, Taman Kota Pendamar, Pelabuhan Klang.

Tertuduh menghadapi pertuduhan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mana jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Tertuduh yang tidak diwakili peguam pada ketika itu telah membuat pengakuan tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mahkamah telah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM 7000 dengan seorang penjamin.

 

Kes 3. Peniaga Hina Yang di-Pertuan Agong Melalui Facebook (Amin Ridzuan, 2019)

Pada Februari 2019, Berita Harian telah menyiarkan berita seorang peniaga yang menggunakan nama ‘Desmond Yongkor’ di Facebook disiasat mengikut Akta Hasutan 1948 dan didakwa telah menghina Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tertuduh telah ditahan polis untuk siasatan. Menurut Ketua Polis Pahang ketika itu, Datuk Mohd Zakaria Ahmad, tertuduh seorang lelaki berusia 45 tahun telah ditahan di Kuantan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Temerloh kerana laporan polis dibuat di Temerloh. Menurut Datuk Mohd Zakaria lagi, Kertas siasatan telah dibuka mengikut Akta Hasutan 1948 dan segala dapatan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan. Seterusnya orang ramai dinasihatkan tidak bertindak sendiri atau di luar undang-undang dan menghormati Yang di-Pertuan Agong serta Institusi Raja-Raja yang seharusnya dihormati segenap lapisan masyarakat.

Menurut Ketua Polis Pahang lagi, beberapa pengguna media sosial dikesan mengeluarkan kenyataan menghina Al-Sultan Abdullah sempena istiadat melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Istana Negara, Kuala Lumpur, sehingga membangkitkan kemarahan orang ramai. Antaranya ialah tertuduh terbabit didakwa telah menulis di ruangan komen dengan kenyataan menghina gambar Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah.

 

Kes 4. Wan Ji Didakwa Kerana Menghina Sultan Selangor Melalui Laman Facebook (Tuan Buqhairah, 2019)

Pada 9 Julai 2019, Sinar Harian melaporkan seorang penceramah bebas, Wan Ji Wan Hussin telah didakwa mengikut Seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948 kerana menerbitkan perkataan menghasut terhadap Sultan Selangor pada jam 10 pagi 5 November 2012 termasuk membabitkan isu agama dalam laman sosial Facebook dengan nama wanji.attaaduddi. Kesalahan itu dilakukannya di Pejabat Perumahan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 5, Bangunan Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, Seksyen 5. Tertuduh dijatuhi hukuman setahun penjara atas kesalahan tersebut oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam.

Yang Arif Hakim, Datuk Abdul Halim Aman setelah memberi pertimbangan terhadap rayuan silang pihak pendakwaan. Dalam menjatuhkan hukuman, Yang Arif Hakim menyatakan:

“Setelah menimbang faktor mitigasi dan keseriusan kes, mahkamah dengan ini meminda hukuman sembilan bulan yang dijatuhi oleh hakim mahkamah sesyen kepada penjara bagi tempoh satu tahun dan hukuman itu berkuatkuasa hari ini”

Seterusnya Yang Arif Hakim dalam ringkasan penghakimannya berkata, penerbitan kata-kata itu (kata-kata menghasut) adalah satu penghinaan terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Menurut Yang Arif Hakim lagi, apa yang diterbitkan daripada penerbitan itu bukan sahaja sesuatu yang menghasut malah ia cuba menanam sifat kebencian rakyat terhadap Institusi Raja- Raja.

“Terhadap apa yang dinyatakan tertuduh (Wan Ji) ini seperti mana tertera dalam pertuduhan, saya mendapati ianya adalah sesuatu yang sudah terang lagi bersuluh. Ini adalah satu tindakan yang melampaui batasan, kita kena ingat kepada prinsip Rukun Negara iaitu Kesetiaan Kepada Raja-raja. Walaupun sebagai warganegara kita diberi banyak kebebasan, namun ia ada had dan ia masih tertakluk kepada undang-undang dan normal kehidupan”

 

Yang Arif Hakim turut mengingatkan bahawa satu lagi prinsip Rukun Negara iaitu Kesopanan dan Kesusilaan. Bukan sahaja penghormatan wajar diberikan, malahan wajar diutamakan kerana kehidupan dirangkumi oleh adab dan tatasusila yang sering menjadi amalan terutama dalam situasi DYMM Sultan adalah ketua agama Islam dan sultan adalah payung negeri tempat rakyat bernaung dibawahnya.

Dalam kes ini, Wan Ji, menerusi peguamnya, Mohd Radzlan Jalaludin telah memohon penangguhan pelaksanaan hukuman atas alasan akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. Yang Arif Hakim telah memerintah peguam tertuduh memfailkan permohonan penangguhan tersebut secara rasmi.

 

Kes 5: Suami Isteri Hina Yang di-Pertuan Agong Melalui Laman Twitter Digantung Kerja (Rahmat, 2019)  

Pada 8 Januari 2019, Harian Metro telah melaporkan sepasang suami isteri yang melemparkan komen biadap terhadap institusi diraja telah menerima hukuman apabila digantung kerja sementara oleh majikan masing-masing. Tindakan tersebut diambil oleh firma tempat mereka bekerja kerana kedua-dua suami dan isteri tersebut telah menjejaskan reputasi firma berkenaan kerana dianggap sebagai menggajikan pekerja yang tidak beretika.

Kenyataan menghina tersebut dibuat selepas Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, mengumumkan peletakan jawatan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Petikan Komen yang menjelikkan itu boleh dilihat melalui rajah 2 di bawah. Walaupun dalam kes ini sepasang suami isteri tersebut belum lagi didakwa di mahkamah, tetapi pihak majikan masing-masing telah mengambil tindakan sedemikian sebagai menunjukkan mereka adalah warganegara yang menghormati amalan budaya rakyat Malaysia serta mengamalkan prinsip rukun Negara iaitu Kesetiaan kepada raja dan negara serta kesopanan dan kesusilaan.

 

Kes 6. Pekebun Mengaku Bersalah Menghina Yang di-Pertuan Agong Melalui Laman Facebook (Nur lela, 2019)

Sinar Harian yang bertarikh 8 April 2019 telah melaporkan Seorang pekebun telah didakwa menghina Yang di-Pertuan Agong di laman sosial Facebook. Tertuduh, Sharil Mohd Sarif berumur 36 tahun telah membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen M.M Edwin Paramjothy pada sebutan semula kes.

Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melalui perkhidmatan aplikasi Facebook dengan menggunakan laman profil Facebook “Sharil Chain”, secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik, berserta sekeping gambar senarai Yang di-Pertuan Agong, dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Pautan itu kemudian dibaca di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Siber dan Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Tingkat 27, Menara KPJ, Wangsa Maju, di sini pada 11.30 pagi, 13 Mac 2019.

Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233(3) akta sama memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya dan hendaklah juga didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan.

 

Dalam kes ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhamad Asyraf Md Kamal telah memohon hukuman pemenjaraan berat dan denda selepas mengambil kira kesalahan serius tertuduh kerana mencabuli Perlembagaan Persekutuan dengan mengeluarkan kenyataan menghina dan cacian terhadap Yang di-Pertuan Agong kerana ia bersifat menyerang karakter peribadi kerana Yang di-Pertuan Agong bukan rakyat biasa tetapi ketua negara di bawah Perlembagaan Persekutuan.

 

Kes 7: Eric Liew Menghina Yang di-Pertuan Agong Melalui Laman Facebook (Nur Lela, 2019).

Pada 11 Februari 2019, Harian Metro melaporkan, Liew Chee Ling berumur 46 tahun, bekas pengurus pemasaran syarikat keselamatan swasta telah didakwa di Mahkamah Siber, Kuala Lumpur atas pertuduhan menghina Yang di-Pertuan Agong Ke-15, Sultan Muhammad V. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa mengeluarkan kenyataan yang disifatkan menghina Sultan Muhammad V melalui laman Facebook ‘Eric Liew’ pada 7 petang hingga 9 malam di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas, D5, Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur, pada 6 Januari 2019. Kenyataan itu didakwa dimuat naik secara sedar dan memulakan penghantaran komunikasi secara jelik dengan berniat untuk menyakitkan hati orang lain. Tertuduh didakwa menghina Yang di-Pertuan Agong di media sosial dan didakwa mengikut Seksyen 233 (1) (a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 

Walaubagaimanapun, tertuduh iaitu Liew Chee Ling mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Edwin Paramjothy Michael Muniandy. Dalam kes ini, Timbalan Pendakwa Raya, Muhamad Asyraf Kamal telah mencadangkan jaminan RM20,000 kerana ia membabitkan kos berprofil tinggi selain membuktikan bahawa mahkamah memandang serius berhubung kes sedemikian. Tertuduh melalui peguamnya telah membuat rayuan pengurangan jaminan dan telah dipersetujui oleh Mahkamah dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM 8,000 dengan seorang penjamin. Kes telah ditetapkan untuk sebutan semula pada 26 Mac 2019.


Sabtu, 19 Disember 2020

Pendekatan Ekonomi Mahathir dan Najib

Pendekatan Ekonomi Tun Mahathir

Secara khusus dalam berhadapan kegawatan ekonomi susulan pandemik COVID-19, pendapat dan analisis yang berlegar dalam ruangan maya menyatakan aliran neoliberal yang diamalkan oleh Tun Mahathir. Antara sorotan sejarah dijejak ialah pada awal-awal tahun 90-an Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat meniru idea-idea penswastaan daripada bekas Perdana Menteri UK, Margaret Thatcher. Pada masa tersebut, idea-idea neoliberal berjaya menjad lebihan (surplus) kerana aset-aset negara yang dijual kepada pihak-pihak swasta akan menyediakan lebihan tunai kepada kerajaan. 

Sebagaimana dicatatkan Adam Abu Bakar (2020), Dr Mahathir Mohamad meminta rakyat mengubah cara hidup dan membuat pengorbanan dengan tidak lagi mengharapkan imbuhan pada nilai sama kerana penularan Covid-19 akan membawa impak kepada ekonomi negara. Salah satu perkara yang kita perlu terima hakikat, jika perniagaan tidak berjalan dengan baik, maka anda tidak lagi boleh mengharapkan dibayar dengan nilai yang sama lagi. Kita semua akan memperoleh pendapatan yang rendah.Disebabkan itu kita kena ubah cara hidup, kita tidak lagi boleh berharap untuk mengamalkan gaya hidup seperti dahulu lagi, yang sebelum ini memerlukan wang. Apabila kurangkan aktiviti yang memerlukan wang, keperluan tanggungan anda akan semakin berkurangan.

Adam Abu Bakar. 2020. Dr M Gesa Rakyat Ubah Cara Hidup Buat Pengorbanan Selepas COVID-19. Free Malaysia Today. https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2020/04/06/dr-m-gesa-rakyat-ubah-cara-hidup-buat-pengorbanan-selepas-covid-19/   [19 Disember 2020]

Menurut Rizwan Roslan (2020a), falsafah ekonomi Tun Mahathir ini adalah falsafah neoliberal, satu falsafah yang tidak sesuai untuk ekonomi moden terutamanya dalam keadaan kegawatan ekonomi. Apa yang dicadangkan beliau adalah “austerity measures” atau langkah penjimatan. Andaian Tun Mahathir adalah apabila ekonomi perlahan, kerajaan perlu menjimatkan perbelanjaan. Ini adalah pemikiran “household economy”. Ekonomi negara bukan seperti ekonomi rumahtangga kita. Apabila kerajaan berbelanja, sektor persendirian dapat peluang menjana ekonomi. Apabila kerajaan kurang berbelanja, sektor persendirian sakit.

Apa yang penting bagi ekonomi negara bukanlah jumlah nominal hutang negara, tetapi ratio hutang/KDNK. Hutang nominal negara akan sentiasa meningkat selama lamanya kerana negara dianggap abadi. Kebolehupayaan negara membayar hutang diukur dengan ratio hutang/KDNK kita. Disetujui bahawa apabila ekonomi gawat, kerajaan perlu membuat pinjaman dari pasaran domestik yang menyebabkan ratio hutang/KDNK meningkat, tetapi ini hanya sementara saja supaya ekonomi negara terus berkembang dan tidak menguncup lebih teruk. Pelabur juga akan lebih yakin apabila pasaran domestik mempunyai wang untuk berbelanja. Jika mengikut Tun Mahathir, beliau akan melaksanakan llangkah penjimatan, ekonomi mungkin akan pulih selari dengan ekonomi global tetapi harga yang dibayar begitu tinggi. Pastinya ada cara yang lebih berkesan dan lebih bijak.

Rizwan Rozlan. 2020a. Catatan di Facebook berkenaan perbezaan ekonomi Tun Mahathir dan DS Najib Razak. 18 November 2020.  https://www.facebook.com/rizwan.rozlan  [19 Disember 2020]

Sebagaimana dilaporkan Firdaus Azil (2020), bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad hari ini mempersoalkan beberapa peruntukan di bawah Belanjawan 2021 yang beliau anggap, tidak membantu usaha Kerajaan menangani COVID-19. Kerajaan sebenarnya tidak perlukan jumlah Belanjawan yang begitu besar iaitu RM322.5 bilion, melainkan benar-benar untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan membanteras pandemik itu. Menurut beliau, ada perbelanjaan yang boleh ditangguhkan sementara, atau digunakan untuk COVID-19, dalam usaha menangani kemerosotan ekonomi. Antara contoh yang dirujuk adalah kabinet terlalu besar. Ramai yang dilantik jadi Menteri, Timbalan Menteri, bertaraf Menteri tetapi mereka tidak dapat bekerja pun kerana wabak. Kita boleh kurangkan jumlah mereka tanpa jejaskan perjalanan pemerintahan. Beliau turut menyentuh cadangan pemotongan gaji menteri sebanyak 30 peratus yang diyakini mereka tidak akan kebuluran jika cadangan itu dilaksanakan.Sebaliknya terdapat ramai yang tidak ada pendapatan sama sekali kerana tidak bekerja atau berniaga lagi.

Firdaus Azil. 2020. Belanjawan 2021: Menteri tak akan kebulur kalau potong gaji 30 peratus - Tun Mahathir. Astro Awani. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/belanjawan-2021-menteri-tak-akan-kebulur-kalau-potong-gaji-30-peratus-tun-mahathir-268052  [19 Disember 2020]

Pendekatan Ekonomi Dato Sri Najib Razak

Menurut Rizwan Roslan (2020b), Dato Sri Najib Razak berpendapat bahawa saranan Tun Mahathir tentang pemotongan gaji ini tidak berkesan dan tidak efektif. Bagi Dato Sri Najib Razak, apa  yang diperlukan adalah “rangsangan ekonomi” bukan sebaliknya. Memotong gaji, mengurangkan perbelanjaan kerajaan akan menyebabkan ekonomi menguncup.

Pada 2009, Dato Sri Najib Razak melaksanakan rangsangan ekonomi dengan meminjam dari pasaran tempatan dan memang kadar  hutang/KDNK negara meningkat, tetapi kesannya adalah sewaktu dunia dilanda kegawatan yang dikatakan pakar ekonomi kata lebih teruk dari Great Depression, Malaysia hampir tidak terkesan kerana kita pulih dalam masa tak sampai setahun. Rakyat Malaysia tidak sempat merasai kesannya. Selepas tahun 2009, kerajaan mengurangkan defisit tahunan apabila ekonomi sudah pulih.

Rizwan Rozlan. 2020b. Catatan di Facebook berkenaan perbezaan ekonomi Tun Mahathir dan DS Najib Razak. 18 November 2020.  https://www.facebook.com/rizwan.rozlan  [19 Disember 2020]

Menyoroti laporan media oleh Astro Awani (2020), bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menyarankan agar kerajaan Perikatan Nasional (PN) menggunakan pendekatan "cash is king" seperti mana banyak negara lain yang menggunakan pendekatan tersebut untuk menyelamat ekonomi negara ketika berdepan krisis COVID-19. Menurut beliau, satu persatu negara dalam dunia sedang menggunakan pendekatan "cash is king" untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari krisis COVID. Diharapkan agar kerajaan PN juga akan menggunakan cara yang sama pada skala yang paling besar mungkin dalam pakej rangsangan ekonomi tambahan hari ini untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat dan ekonomi dipelihara dalam keadaan negara yang susah sekarang.Pada masa yang sama, bantuan ini mesti mesti dipercepat.

Datuk Seri Najib Tun Razak turut memetik laporan The Edge pada 27 Februari lalu yang melaporkan bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, Malaysia boleh menjana simpanan RM2 trilion untuk terus merangsang ekonomi. Kata beliau, kerajaan tidak perlu bimbang untuk menggunakan rizab negara dan boleh membina semula kekayaan negara selepas krisis COVID-19 berakhir. Najib juga berharap kerajaan PN gunakan rizab dan kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya dan pada skala paling besar dengan segera untuk selamatkan negara dari krisis COVID-19.

Astro Awani. 2020. COVID-19: Guna pendekatan "cash is king" untuk selamatkan ekonomi negara - Najib https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-guna-pendekatan-cash-is-king-untuk-selamatkan-ekonomi-negara-najib-235527  [19 Disember 2020]Jumaat, 11 Disember 2020

Respon Masyarakat dalam Ekonomi Akibat COVID-19

Catatan ini dimuatkan dalam kedua-dua platform https://ikhwanzhaki.blogspot.com/ dan https://mohdikhwanzhaki.blogspot.com/.

Susunan Mohd Ikhwan bin Ahmad Zhaki dan Siti Fatimah binti Abdul Hamid, calon Sarjanamuda Pengajian Islam UKM 2019-2023.

Pendapatan Terjejas Akibat COVID-19


COVID-19 memberikan kesan yang begitu besar kepada ekonomi rakyat Malaysia. Pendapatan rakyat terjejas akibat penularan virus tersebut. Lebih 800,000 individu kehilangan pekerjaan sejak negara dilanda pandemik COVID-1. Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yasin berkata, kerajaan sedar ramai rakyat yang sedang menderita kerana kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat penularan COVID-19 (Mohd Nasaruddin & Luqman Arif, 2020). Angka ratusan ribu yang begitu tinggi itu menjadi petanda jelas impak signifikan COVID-19 terhadap ekonomi rakyat Malaysia. Sungguhpun demikian, rakyat Malaysia tidak terus pasrah dengan takdir tetapi mereka terus bingkas bangun mencari altenatif bagi meneruskan kehidupan dan perlu berfikir diluar kotak dalam menggerakkan ekonomi mereka.

Menurut Siti Masayu Rosliah & Fatimah Hassan (2020) akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), terdapat banyak laporan di media mengenai kesan PKP terhadap perniagaan berskala kecil yang mula hilang punca pendapatan harian   akibat   gangguan   rantaian   bekalan  ekoran   daripada   penutupan   sektor sokongan, selain kekurangan pekerja dan kekurangan wang simpanan tunai. Tinjauan oleh kebanyakan media mendapati  rungutan  peniaga sepanjang musim COVID-19 telah    menjejaskan    sumber    pendapatan    mereka.    Namun, kebanyakan peniaga percaya bahawa keadaan ini semuanya berada di luar kawalan dan tiada  sesiapa  yang  inginkan  krisis  ini  berlaku  sedemikian terhadap kemerosotan jualan sehingga mengalami kerugian hampir 100%.

Di samping itu, kehilangan pekerjaan di negara ini dicatatkan meningkat sebanyak 42 peratus bagi suku pertama 2020, menurut laporan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO). Ini berikutan banyak perniagaan dan syarikat terpaksa menutup operasi disebabkan pandemik COVID-19 (Sri Ayu, 2020). Apa yang pasti, peningkatan kehilangan pekerjaan diramal terus meningkat pada suku kedua dan seterusnya bagi tahun 2020. Hal ini demikian kerana perkembangan semasa yang tidak memperlihat apa-apa tanda akan surut dan hilang pandemik ini

Kehilangan pekerjaan akibat penularan COVID-19 tidak sahaja menjejaskan pekerja sektor swasta. Penjawat awam juga adalah antara kalangan yang terkesan dengan penularan COVID-19, justeru adalah tidak tepat pandangan pihak tertentu bahawa kakitangan kerajaan tidak seharusnya mendapat Bantuan Prihatin Nasional (BPN) sebagaimana yang dilaporkan oleh CUEPACS (Rafidah Mat Ruzki, 2020). Secara keseluruhannya, segenap lapisan dan sektor pekerjaan rakyat Malaysia adalah terkesan.    


Ubah Suai Gaya Hidup

Kesan daripada Pandemik COVID-19 ini secara khususnya dalam aspek ekonomi, rakyat harus mengubah cara hidup yang sebelum ini penuh dengan kemewahan kini kepada kesederhanaan. Menurut Nurul Aini Muhamed (2020), semua individu dalam masyarakat samada yang bujang atau berkeluarga, sewajarnya menguruskan wang mereka dengan bijak dan berhemah. Ilmu pengurusan kewangan individu perlu diamalkan seperti menyediakan belanjawan rumah mengikut tahap keperluan. Pembelian adalah hanya pada perkara yang perlu sahaja mengikut kepentingannya. Di samping itu, wang yang ada hasil dari penangguhan pembayaran pembiayaan bank melalui pakej moratorium dan juga pengeluaran wang caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) perlu digunakan dengan cara terbaik bagi tujuan perbelanjaan perkara yang perlu, bukannya untuk bermewah. Lebihan wang setelah melangsaikan perbelanjaan asas ini perlu disimpan atau dilaburkan bagi tujuan mendapatkan pulangan yang bersesuaian bagi bekalan masa hadapan.

Selanjutnya, menurut kajian Jabatan Perangkaan Malaysia (2020) wujud perubahan pola perbelanjaan keperluan harian sebelum dan semasa penularan COVID-19. Secara keseluruhan, didapati perubahan pola perbelanjaan keperluan harian yang signifikan sebelum dan semasa penularan COVID-19. Aktiviti membeli bahan mentah untuk dimasak di pasar/pasar raya/kedai runcit menunjukkan pola pembelian semasa penularan COVID-19 mula bergerak ke arah kelompok kekerapan kadang-kadang dan jarang-jarang berbanding sebelum penularan COVID-19. Berlaku perubahan bagi aktiviti makan di restoran, makan di restoran makanan segera dan menonton wayang di panggung wayang di mana kelompok pengguna lebih tertumpu kepada tidak melaksanakan aktiviti tersebut semasa penularan. Aktiviti-aktiviti lain menunjukkan pola perbelanjaan mula tertumpu kepada kelompok kekerapan jarang-jarang dan tidak pernah berbanding sangat kerap dan kerap. Dapatan daripada Jabatan Perangkaan ini mengukuhkan lagi perubahan yang berlaku dalam gaya hidup, yang merupakan respon masyarakat kepada COVID-19.


Membeli Barang Malaysia

Respon masyarakat yang amat dialukan oleh kerajaan selain perubahan gaya hidup adalah membeli barang tempatan iaitu membeli barang Malaysia yang dipasarkan oleh orang tempatan. Hal ini adalah begitu diutamakan sehingga kerajaan melancarkan Kempen Beli Barang Malaysia (KBBM). Perkara ini sangat memberi impak besar terhadap ekonomi negara seterusnya membantu usahawan tempatan dalam negara. Memetik ucapan Alexander Nanta Linggi (2020), beliau menjelaskan kempen itu diadakan secara bersepadu dengan kerjasama daripada pelbagai kementerian dan agensi yang berkaitan. Katanya, kempen itu turut menghimpunkan pelbagai sektor di negara ini terutama yang dikawal selia KPDNHEP seperti sektor perdagangan dan peruncitan serta perdagangan dalam negeri. Menurut Rohaniza Idris (2020) Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata KBBM adalah kempen jualan mega produk tempatan sebagai pilihan kepada masyarakat untuk berbelanja dengan tawaran harga berpatutan. Kempen tersebut juga bertujuan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat bagi membantu pengusaha tempatan dengan membeli pelbagai bentuk barangan, produk dan perkhidmatan buatan tempatan. Kempen itu diadakan secara bersepadu dengan kerjasama daripada pelbagai kementerian dan agensi yang berkaitan.


Keprihatinan Masyarakat dan Sikap Saling Membantu 


Di samping perubahan gaya hidup dan kempen membeli barangan Malaysia, tindak balas rakyat Malaysia yang prihatin dan bersatu padu adalah saling menolong antara satu sama lain. Hal ini demikia kerana kesan yang sangat ketara kepada ekonomi rakyat Malaysia. Dalam tempoh PKP semangat #kitajagakita telah dizahirkan dalam kalangan rakyat Malaysia, tidak mengira latar belakang, bekerjasama menghulurkan bantuan kewangan dan barangan kepada golongan yang terjejas akibat daripada pandemik, khasnya kumpulan barisan hadapan (frontliners) dan yang kurang berkemampuan (PNB Insights, Julai 2020). Pelbagai bentuk bantuan diberikan antaranya makanan dan minuman, peralatan pendingin hawa, kipas, alat perlindungan individu (Personal Protective Equipment - PPE) dan sebagainya kepada para petugas barisan hadapan, dan juga kepada rakyat lain.  


Selanjutnya, rakyat Malaysia juga bertindak dengan begitu prihatin dalam menyokong usaha perniagaan yang dijalankan oleh para peniaga yang terkesan. Warga maya menggerakkan kempen bantu peniaga terkesan antaranya melalui tanda pagar #SokongPeniagaKecil. Melaluinya, media sosial dapat mengetengahkan kewujudan perniagaan yang sedang dijalakan dan para pengguna dapat membeli daripada para peniaga tersebut. Selanjutnya, kempen dalam media sosial melalui tanda pagar Semangat #KitaJagaKita dan #RakyatJagaRakyat turut berjalan terus-menerus sejak negara dilanda wabak COVID-19 malah jauh terpupuk dalam kalangan jiwa rakyat negara. Semangat kekitaan seumpamanya tercetus apabila orang ramai mengambil inisiatif untuk membantu peniaga kecil yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya (Nailah Huda, 2020). Tidak sekadar itu, kempen bertanda pagar #Kitajagakita pula adalah satu inisiatif rakyat untuk mengumpul organisasi bukan kerajaan (NGO) dan individu bagi membantu golongan memerlukan sebaik sahaja perintah kawalan pergerakan dijalankan. #Kitajagakita dimulakan oleh penulis Hanna Alkaf, sukarelawan dan beberapa aktivis Pulang Mengundi untuk memastikan golongan memerlukan mendapat bantuan secukupnya.Hanna berkata inisiatif ini dilancarkan kerana beliau tidak selesa untuk berdiam diri sewaktu menghadapi krisis. “Jadi saya menyalurkan rasa tidak selesa ini kepada sesuatu yang baik daripada hanya menjadi negatif (Naziatul Syahira, 2020). Kesemua gerakan kempen kesedaran melalui media sosial itu adalah antara bukti jelas tindak balas rakyat Malaysia berdepan kesan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Dengan saling membantu membeli barangan daripada peniaga kecil dan barangan buatan Malaysia, ekonomi dalam kalangan rakyat dapat dijana dan dipulihkan.

 

Membantu dengan Wakaf Tunai

Keprihatinan masyarakat dalam saling membantu juga dapat diluaskan dalam bentuk bantuan wakaf tunai. Walaupun negara kita dilanda krisis ekonomi lantaran kesan daripada COVID-19 ini, masih ramai individu jutawan diluar sana yang membantu masyarakat dengan memberi bantuan wakaf. Wakaf tunai terutamanya disalurkan kepada agensi yang bertanggungjawab menguruskan kewangan mereka bagi menyalurkan bantuan kepada mereka yang terjejas teruk. Ini merupakan salah satu daripada respon masyarakat dalam menghadapi COVID-19 terhadap ekonomi negara. Menurut Muhammad Firdaus Ab Rahman et. al (2018), wakaf tunai telah  dilaksanakan  di  kebanyakan  negeri  di  Malaysia, misalnya yang  diperuntukkan  di  bawah  seksyen  25 Enakmen  Wakaf  Terengganu 2016  dan  bertepatan  dengan  Keputusan  Mesyuarat  Jawatankuasa   Fatwa  Negeri Selangor   kali   ke-5   pada   17  Oktober   2017. Wakaf tunai  merupakan  mekanisme penjanaan dana  yang  pantas  dan berkesan samada dalam   keadaan   tenang   mahupun darurat. Hal   ini   telah dimanifestasi pelaksanaannya dalam   mendepani  pandemik   COVID-19   dengan   menubuhkan  beberapa   tabung   wakaf   untuk   penempatan   pesakit,   pusat kuarantin, peralatan perubatan,dan kebajikan kakitangan barisan hadapan (frontliners).

 

Peluang Kerja dalam Norma Baru

Tidak hanya terbatas kepada keprihatinan saling membantu peniaga kecil, rakyat Malaysia juga bertindak balas kepada cabaran ekonomi COVID-19 melalui penerokaan peluang kerja dalam norma baru. Seiringan dengan perkembangan positif tersebut, keadaan dilihat semakin baik kerana pasaran pekerjaan di Malaysia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan jumlah pengangguran bagi bulan Ogos turun sebanyak 3,500 kepada 741,600 (Alya Danisha, 2020a). Menurut Mohd Ridzuan (2020a), kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19 sudah menjadi sebahagian daripada normal baru namun memberi pengalaman ngeri kepada individu terbabit. Berdasarkan undian atas talian yang dijalankan Pusat Penyelidikan Poll UCSI pada 20 hingga 30 Julai lalu mendapati sebanyak 48 peratus daripada 858 responden bersetuju bahawa kehilangan pekerjaan adalah peluang untuk mereka bekerja sendiri. Dapatan ini menunjukkan ikhtiar rakyat meneroka pekerjaan secara sendiri, lantaran kesan ekonomi akibat COVID-19 yang menyebabkan kehilangan kerja. Di samping itu, Pengarah Pusat Penyelidikan Poll UCSI, Profesor Madya Dr Pek Chuen Khee berkata, pendapat awam itu menunjukkan bahawa berlaku pengangguran buat sementara waktu kerana ramai yang mengambil peluang untuk memulakan perniagaan sendiri. Ujarnya lagi, bantuan bukan kewangan oleh kerajaan sangat penting apabila hampir 80 peratus responden memilih bantuan sedemikian (Mohd Ridzuan, 2020b).


Kerja Lebih Banyak Diwujudkan oleh Digitalisasi

Antara respon masyarakat terhadap kesan ekonomi akibat COVID-19 adalah melalui peluang kerja pada platform digitalisasi. Statistik Suruhanjaya Syarikat Malaysia memaparkan bahawa pada bulan Ogos sahaja 20,000 syarikat ditubuhkan berbanding 20,000 syarikat yang ditutup antara Mac dan September tahun ini (Alya Danisha, 2020b). Digitalisasi menjadi trend masa kini. Lonjakan perniagaan dalam talian berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Webinar dan media sosial dimanfaatkan sepenuhnya dalam perniagaan. Justeru, bagi membolehkan kemampuan masyarakat seiringan dengan perkembangan tersebut, adalah disarankan agar mereka mempelajari satu set kemahiran baru merangkumi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan dan data besar. Hal ini membolehkan mereka mempunyai keutamaan dalam pasaran kerja.

 

Perniagaan Kecil dan Keuntungan Besar

Tidak sekadar memanfaatkan digitalisasi perniagaan, masyarakat turut bertindak balas dengan menyesuaikan diri dengan saiz perniagaan yang efektif. Ini sejajar dengan geasaan Pengarah Kanan Institut Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Dr Nik Maheran Nik Muhammad menggesa para usahawan agar menukar gaya perniagaan lama kepada model digital kerana yang lama itu tidak lagi sesuai dengan keadaan semasa (Alya Danisha. 2020c).Perniagaan kecil dalam talian berpotensi lebih menguntungkan daripada perniagaan berskala besar. Istilah ‘kedai pop-up’ sekarang adalah gaya baru kerana pengusaha berpindah kepada perkhidmatan penghantaran dan perniagaan dalam talian, Kedai pop-up difahami sebagai kedai runcit yang dibuka sementara oleh peniaga e-dagang untuk menggunakan permintaan bermusim untuk jenis barang tertentu. Sejajar persekitaran semasa, sarung tangan, cecair nyahkuman dan topeng muka adalah beberapa barang yang laris di kedai pop-up.

 

Pekerjaan ‘Gig Workers’ Meningkat

Selanjutnya selain skala perniagaan kecil yang bertambah, pandemik ini mendorong masyarkat menceburkan diri dalam  gig economy’ – istilah yang bagi menggambarkan ekosistem bebas di mana pekerja yang menganggur menawarkan perkhidmatan mereka secara bebas, fleksibel atau sambilan – muncul sebagai normal baru (Alya Danisha. 2020d). Peralihan individu kepada ekosistem bebas tidak bertujuan memperoleh pendapatan tambahan atau utama sebaliknya disokong oleh keanjalan dari segi waktu dan lokasi kerja serta kebebasan dalam pemilihan jenis pekerjaan yang ingin dilaksanakan. Tambahan pula, bayaran diperoleh adalah lumayan. Situasi ini dapat disokong oleh kenyataan Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Bhd, Mohd Afzanizam Abdul Rashid yang menyebut gig economy nampaknya lebih berjaya semasa wabak ini kerana aksesnya yang mudah, permintaan yang tinggi di samping percambahan teknologinya (Alya Danisha. 2020e). Secara ketaranya dalam tempoh pandemik COVID-19, perkhidmatan penghantaran makanan dan bungkusan menjadi pilihan sebahagian besar masyarakat sebagai respon dalam ekonomi.

 

Rujukan: 

Alexander Nanta Linggi. 2020. Berbelanja dalam Negara Rancakkan Semula Ekonomi Domestik. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/712259/kempen-beli-barangan-malaysia-bantu-kukuh-ekonomi-domestik [8 Disember 2020]

Alya Danisha. 2020a. Peluang Kerja Baharu Semasa Pandemik. WilayahKu. https://www.wilayahku.com.my/peluang-kerja-baharu-semasa-pandemik/#.X8pNDGgzY2w [6 November 2020]

Alya Danisha. 2020b. Peluang Kerja Baharu Semasa Pandemik. WilayahKu. https://www.wilayahku.com.my/peluang-kerja-baharu-semasa-pandemik/#.X8pNDGgzY2w [6 November 2020]

Alya Danisha. 2020c. Peluang Kerja Baharu Semasa Pandemik. WilayahKu. https://www.wilayahku.com.my/peluang-kerja-baharu-semasa-pandemik/#.X8pNDGgzY2w [6 November 2020]

Alya Danisha. 2020d. Peluang Kerja Baharu Semasa Pandemik. WilayahKu. https://www.wilayahku.com.my/peluang-kerja-baharu-semasa-pandemik/#.X8pNDGgzY2w [6 November 2020]

Alya Danisha. 2020e. Peluang Kerja Baharu Semasa Pandemik. WilayahKu. https://www.wilayahku.com.my/peluang-kerja-baharu-semasa-pandemik/#.X8pNDGgzY2w [6 November 2020]

Jabatan Perangkaan Malaysia. 2020. Laporan Survei Khas Kesan COVID-19 kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1) Secara Atas Talian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi Tempoh 23 – 31 Mac 2020. https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/covid19/ [8 Disember 2020]

Mohd Nasaruddin Parzi, Luqman Arif Abd Karim. 2020. 800,000 Hilang Kerja Sejak COVID-19 Melanda. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/10/748412/800000-hilang-kerja-sejak-covid-19-melanda [4 November 2020]

Mohd Ridzuan Abu Hassan. 2020a. Hilang Kerja Akibat Covid-19, Ramai Pilih Bekerja Sendiri. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/101903/KHAS/Koronavirus/Hilang-kerja-akibat-Covid-19-ramai-pilih-bekerja-sendiri [4 November 2020]

Mohd Ridzuan Abu Hassan. 2020b. Hilang Kerja Akibat Covid-19, Ramai Pilih Bekerja Sendiri. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/101903/KHAS/Koronavirus/Hilang-kerja-akibat-Covid-19-ramai-pilih-bekerja-sendiri [4 November 2020]

Muhammad Firdaus Ab Rahman. Hussein Azeemi Abdullah Thaidi. Azman Ab Rahman. Siti Farahiyah Ab Rahim. 2018. Peranan Wakaf Dalam Mendepani Pandemic COVID-19. Journal of Fatwa Managemant And Research. 13 (1).

Nailah Huda.2020. #SokongPeniagaKecil: Netizen Gerakkan Kempen Bantu Peniaga Terkesan. Astro Awani. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/sokongpeniagakecil-netizen-gerakkan-kempen-bantu-peniaga-terkesan-264086 [4 November 2020]

Naziatul Syahira Mustafa Kamel. 2020. Kempen Kita Jaga Kita Bantu Golongan Terjejas. Malaysiakini. https://www.malaysiakini.com/news/515620 [4 November 2020]

Nurul Aini Muhamed. 2020. Gaya Hidup Kewangan Pasca COVID-19. Tinta Minda BERNAMA. https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=1842587 [17 November 2020]

PNB Insights. 2020. Melindungi Ekonomi Malaysia daripada COVID-19. Isu 1/2020. https://www.pnb.com.my/pdf/PNBInsights/07_Insights%20Julai_Covid19RMCO_BM.pdf [4 November 2020]

Rafidah Mat Ruzki. 2020. Penjawat Awam Juga Terkesan Akibat COVID-19 – CUEPACS. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/10/748376/penjawat-awam-juga-terkesan-akibat-covid-19-cuepacs. peratus [4 November 2020]

Rohaniza Idris. 2020. Kempen Beli Barangan Malaysia Bantu Kukuh Ekonomi Domestic. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/07/712259/kempen-beli-barangan-malaysia-bantu-kukuh-ekonomi-domestik [8 Disember 2020]

Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid. Fatimah Hassan. 2020. Jurnal Amalan Dan Penglibatan Peniaga Kecil Melalui Perniagaan Digital Semasa Pandemik Covid-19 Di Malaysia. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.

Sri Ayu Kartika Amri. 2020. Kehilangan Pekerjaan Naik 42 Peratus. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/06/585851/kehilangan-pekerjaan-naik-42-peratus [4 November 2020]Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...