Ulama Benteng

Ulama Benteng

Sabtu, 28 Mac 2020

Fiqh Jinayat (Jenayah dalam Islam)


Catatan ini mengambil faedah dari pengajian syariah Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam UKM 2020.

Rujukan utama : Dr. Zamzuri Zakaria

Perbincangan Fiqh Jenayah

Fiqh Jinayah'

1.       Konsep
a.       Takrif
b.       Rukun / Unsur
c.       Falsafah & Objektif
d.       Keistimewaan
2.       Pendakwaan dan Keterangan
3.       Kategori
a.       Hudud
                                                               i.      Konsep
                                                             ii.      Jenis Kesalahan
1.       Zina
2.       Qazaf
3.       Sariqah
4.       Hirabah
5.       Shurb
6.       Riddah
7.       Bughah
b.       Ta’zir
                                                               i.      Konsep
                                                             ii.      Skop Kesalahan
                                                           iii.      Jenis Kesalahan
                                                           iv.      Bentuk Hukuman
c.       Qisas dan Diyat


Konsep Jenayah

Takrifan umum : tindakan salah yang beri mudrat dikenakan hukuman di dunia
Takrifan khusus : tindakan yang diharam dan ditegah, melibatkan lima perkara asas yang dijaga, dan diperuntukkan hukuman; hudud, qisas atau ta’zir

Istilah yang berkaitan
Jinayah: berkaitan nyawa dan tubuh badan
Jarimah: selain nyawa dan tubuh badan
Kesalahan dan maksiat: tindakan langgar perkara agama, adat dan peraturan tertentu serta tiada peruntukan khusus hukuman.

Kini, istilah jenayah digunakan untuk merujuk kepada semua jenis kesalahan yang ada peruntukan hukuman di dunia.

5 perkara asas yang menjadi subjek penjagaan daripada kemudaratan:
Agama حفظ الدين
Jiwa Raga حفظ النفس
Akal حفظ العقل
Maruah & Keturunan  والنسب  حفظ العِرض
Harta حفظ المال

Rukun / Unsur Jenayah

1.       Ada Peruntukan
a.       Nas
b.       Peruntukan undang-undang
2.       Tindakan Salah
a.       Perbuatan
b.       Tinggalan
c.       Penyebab
3.       Niat
a.       Al-Idrak dan Al-Ikhtiyar

Jenis Jenayah

-          Unsur : Ada Peruntukan
·       Nas : disebut bentuk kesalahan dan kadar hukuman
                                                               i.      Jenis Kesalahan :            
1.       Hudud
2.       Qisas
·       Peruntukan undang-undang
                                                               i.      Nas sebut bentuk tetapi tidak sebut kadar hukuman. Seperti muqaddimah zina – ditetapkan
1.       Jenis kesalahan : Ta’zir
                                                             ii.      Bentuk dan kadar hukuman dari ketetapan pemerintah. Seperti kesalahan lalulintas
1.       Jenis kesalahan : Ta’zir

-          Unsur : Tindakan Salah (Actus Reus)
·       Perbuatan : Buat perkara yang dilarang . Seperti zina
·       Tinggalan : Tinggal perkara yang disuruh . Seperti tinggal solat
·       Penyebab : Menjadi penyebab kepada kerosakan . Seperti kecuaian JKR  menutup lubang pada projek jalanraya mengakibatkan kemalangan

-          Unsur : Niat (Mens Rea)
·       Al-Idrak : Tahu salah; pengetahuan yang sepatutnya
·       Al-Ikhtiyar : Dengan sengaja, tidak terpaksa atau dipaksa

Unsur Jenayah : Contoh Jenayah Curi
a.       Ada Peruntukan Hukuman
·       Surah al-Maidah, ayat 38
b.       Tindakan Salah (Actus Reus)
-          Mengambil harta
-          Milik orang lain
-          Secara sembunyi
c.       Niat (Mens Rea)
·       Idrak : sedar bahawa tindakan itu salah
·       Ikhtiyar : dengan kehendak, bukan dipaksa (sengaja)

Falsafah Hukuman

“Jika kamu berbuat baik, (bererti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu adalah untuk dirimu sendiri juga ... ...”  (Surah al-Isra ’ 17 : 7 )

·       Memaksa dan menakutkan manusia supaya jangan melakukan maksiat (kejahatan) demi kemaslahatan diri dan masyarakat.
·       Bertujuan memperbaiki masyarakat, melindungi mereka dari kemudaratan, menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kebinasaan dengan menghalang mereka dari maksiat dan mendorong mereka kepada ketaatan.

Objektif Hukuman
·       Melindungi masyarakat
·       Mencegah perbuatan jenayah
·       Membalas dengan hukuman yang setimpal
·       Memulih penjenayah
·       Mendidik masyarakat

Matlamat Hukuman

-          Aman di dunia
-          Aman di akhirat


Keistimewaan Undang-undang Jenayah (UUJ) Islam


Aspek
UUJ Islam
UUJ Ciptaan Manusia

1
Sumber
Allah dan Akal Manusia
Akal Manusia

2
Skop
Agama – nafs – akal – maruah - harta
Perkara yang membawa kemudaratan kepada manusia khususnya secara fizikal pada pandangan akal

3
Sasaran
Menyeluruh - muslim
Kepada masyarakat tertentu, berdasarkan sempadan geografi

4
Kesan
Sosial – ibadah – akidah
Sosial sahaja

5
Keutuhan
Ada unsur tetap dan anjal
Semua anjal

6
Objektif
Pelbagai
Lebih kepada pembalasan

7
Matlamat
Bahagia di dunia dan di akhirat
-          Mendapat redha Allah
Bahagia di duniaKategori Jenayah Islam

Kategori boleh dibuat dari pelbagai aspek yang berbeza. Dalam undang-undang jenayah Islam, kebiasaannya pembahagian yang kerap dibuat adalah berasaskan berat atau ringan kesalahan, iaitu merujuk kepada hak siapa yang diceroboh, sama ada hak Allah atau hak hamba.
Justeru, kategori jenayah Islam terbahagi kepada:
-          Jenayah hudud
-          Jenayah qisas dan diyat
-          Jenayah ta’zir

Perbandingan Asas Jenayah Hudud, Qisas, dan Ta’zir


Hudud
Qisas
Ta’zir
Takrif
Keseksaan yang telah
ditetapkan bentuk dan
kadar hukumannya
Keseksaan yang sama dengan jenayah
Keseksaan bagi Kesalahan Selain daripada hudud dan qisas
Skop
Hak Allah yang lebih dominan
Hak hamba/individu yang lebih dominan
Hak
Allah dan hak
Hamba ; terserah kepada
pemerintah untuk
menentukannya
Jenis Kesalahan
Zina, Qazaf, Sariqah, Hirabah, Shurb, Bughah, Murtad
Bunuh, Kecederaan
Selain hudud dan qisas
Hudud dan qisas tidak cukup syarat
Bentuk dan Kadar Hukuman
Ditetapkan oleh syarak
Ditetapkan oleh syarak
Keluasan kepada pemerintah
Keanjalan
Tetap tidak berubah
Tetap tidak berubah
Anjal

Perbandingan : Takrif

Hudud

Qisas
Ta’zir
Keseksaan yang telah
ditetapkan bentuk dan
kadar hukumannya
oleh syarak bagi
menjaga hak Allah
(hak awam) dan hak
hamba tetapi hak
Allah yang lebih
dominan
Keseksaan atau
hukuman yang
sama terhadap
penjenayah
dengan jenayah
yang dilakukan
Keseksaan atau
hukuman bagi
kesalahan selain
dari hudud,
qisas dan diyat

Perbandingan : Skop Kesalahan

Hudud

Qisas
Ta’zir
Kesalahan yang
melibatkan hak
Allah dan juga hak
hamba dan hak
Allah yang lebih
dominan.
Jumlahnya hanya
beberapa bentuk
kesalahan yang
telah ditetapkan
oleh syarak sahaja

Kesalahan yang
melibatkan hak
hamba atau
individu tetapi
hak individu yang
lebih dominan
dan jumlahnya
hanya beberapa
bentuk kesalahan
yang telah
ditetapkan oleh
syarak sahaja
Kesalahan yang
melibatkan sama ada hak
Allah atau hak individu
dan skopnya amat luas ,
terserah kepada manusia
atau pemerintah untuk
menentukannya
bergantung kepada
kemaslahatan mereka. Kesalahan
menjadi jenayah ta`zir
apabila pemerintah
memperuntukan dengan
hukuman tertentu bagi
sesuatu tindakan

Perbandingan : Bentuk Kesalahan

Hudud
Zina, Qazaf, Sariqah (Curi), Hirabah, Shurb (Minum Arak), Bughah, Murtad

Majoriti fuqaha menetapkan hanya tujuh kesalahan tersebut sahaja. Namun ada fuqaha yang tidak mengkategorikan bughah dan murtad dalam hudud.

Qisas
Bunuh dan Mencederakan

Ta’zir
Selain hudud dan qisas. Keluasan kepada qadi / pemerintah untuk menentukannya.


Perbandingan : Bentuk dan Kadar Hukuman

Hudud

Qisas
Ta’zir
Ditetapkan oleh syarak.
Setiap satu
kesalahannya telah
ditetapkan oleh
syarak.
Perinciannya pada
bahagian Hudud.
Ditetapkan oleh syarak.
Setiap satu
kesalahannya
telah ditetapkan
oleh syarak
Keluasan kepada qadi
atau pemerintah.
Bentuk-bentuk
hukuman yang
biasa dikenakan
dibincangkan pada
bahagian Ta`zir.


Perbandingan : Keanjalan

Hudud

Qisas
Ta’zir
Tetap tidak
berubah
Tidak ada
kemaafan setelah
dibawa ke
pengadilan
Tetap tidak
berubah
Namun ada
ruang
kemaafan oleh
mangsa.
Anjal.
Berdasarkan
ketetapan dan
kehendak
pemerintah


JENAYAH HUDUD

Takrif :

العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب على القاضي أن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها, ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات اللازمة لأن ولي الأمر ليس له إسقاطها ولا العفو عنها
Keseksaan yang telah DITETAPKAN bentuk dan kadar hukumannya oleh syarak bagi menjaga hak Allah dan juga hak hamba.

Ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan as-Sunnah :
-          Bentuk kesalahan
-          Bentuk hukuman
-          Kadar hukuman

Ciri-ciri Khusus Hudud

1.       Hak Allah yang lebih dominan
2.       Hukuman yang diperuntukan adalah tetap dan tidak berubah. Manusia tidak ada hak untuk mengubah atau menukarnya.
3.       Tidak ada ruang perdamaian, kemaafan atau syuf`ah setelah kes dibawa ke pengadilan.
4.       Pelaksanaan hukuman mesti oleh pemerintah yang berkuasa. Tidak boleh oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat.
5.       Hukuman dilaksanakan serentak bagi kesalahan yang berulang tetapi belum disabitkan.
6.       Kaedah pembuktian terkeluar dari kaedah umum.
7.       Tiada ganti rugi bagi kerosakan kebinasaan pada penjenayah akibat pelaksanaan hukuman.

Falsafah Undang-undang Hudud

1.       Perlindungan dan pencegahan menjadi keutamaan bukan penghukuman.
2.       Peruntukan hukuman lebih kepada tujuan menimbulkan rasa kegerunan agar tidak melakukan kejahatan.
3.       Pensabitan kesalahan dengan syarat yang cukup ketat.
a.       Yakin 100% pada pembuktian
b.       Gugurkan had jika ada sebarang syubhah atau keraguan
                                                               i.      Hadis  ادرؤوا الحدود بالشُّبُهات
c.       Sedaya upaya mengelakkan dari mengenakan hukuman asal
                                                               i.      Hadis peristiwa Maiz dan al-Ghamidiyyah

روى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم  قال:
 ادفَعوا الحدود ما وجدْتم لها مدفعًا
 وروى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ادرَؤُوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مَخرج فخلُّوا سبيلَه،
 فإن الإمام إن يُخطئ في العفو خير من أن يُخطئ في العقوبة

Kisah Ma’iz bin Malik & perempuan al-Ghamidiyyah


عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
 " جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَهِّرْنِي،
 فَقَالَ : وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ،
 قَالَ : فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ،
 قَالَ :فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ ،
 فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طَهِّرْنِي،
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ،
 قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟
 فَقَالَ : مِنَ الزِّنَا،

Buraidah R.A berkata: Ma'iz telah datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata:
"Ya Rasulullah, sucikanlah aku."

Rasulullah SAW pun menjawab:  "Teruk engkau ini, pulanglah, dan bertaubatlah kepada Allah."

Ma'iz pun bergerak pulang tetapi sekejap sahaja dia datang semula dan berkata: "Ya Rasulullah, sucikanlah aku",

maka Rasulullah SAW menjawab: "Teruk engkau ini, pulanglah, pohonlah keampunan Allah, dan bertaubatlah kepadaNya."

Ma'iz pun bergerak tetapi sekejap sahaja dia datang semula: "Ya Rasulullah, sucikanlah aku."

Rasulullah SAW pun menjawab seperti sebelumnya sehinggalah kali ke ke-4.

Lalu Rasulullah SAW bertanya: "Untuk hal apa aku perlu sucikan dirimu?"

Ma'iz menjawab: Daripada dosa zina.

فسَألَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبِهِ جُنُونٌ؟
 فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ،
 فَقَالَ : أَشَرِبَ خَمْرًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ،
 قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَزَنَيْتَ؟
 فَقَالَ : نَعَمْ،
فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ،
 يَقُولُ : لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ،
 وَقَائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَه فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ،
 قَالَ : فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً،

Lalu Rasulullah SAW bertanya orang lain:

"Adakah dia tidak siuman?"

Sahabat itu menjawab bahawa Ma'iz siuman.

Rasulullah SAW bertanya lagi:

"Adakah dia telah minum arak?",

lalu seorang lelaki bangun dan menghidu bau mulut Ma'iz dan mendapati tiadanya bau arak.

Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Ma'iz : “Adakah engkau telah berzina?"

Ma'iz pun menjawab: "Ya ".

Lalu Rasulullah SAW menyuruh agar dia direjam.

Ketika itu para sahabat menjadi dua kelompok.

Seorang sahabat berkata: "Habislah dia, dosa-dosanya telah menyelubungi dirinya".

Sahabat yang lain pula berkata: "Tidak ada taubat yang lebih afdal daripada taubat Ma'iz . Dia datang kepada Nabi SAW, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Baginda SAW. Kemudian berkata: Bunuhlah aku dengan rejaman batu.

Kemudian hal itu ditangguhkan sehingga 2 @ 3 hari.


ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ :
اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ،
 قَالَ : فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ،
 قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ،
Kemudian Rasulullah SAW datang kepada para sahabat ketika mereka sedang duduk-duduk.

Rasulullah SAW memberikan salam kepada mereka kemudian lalu berkata:

"Mohonlah keampunan untuk Ma'iz bin Malik".

Lalu para sahabat pun menyebut:

"Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik."

Lalu Rasulullah SAW menyebut:

"Sesungguhnya dia telah bertaubat, yang mana jika taubat itu dibahagi bahagikan kepada seluruh umat, ia cukup untuk mereka semua."


Kisah Perempuan al-Ghamidiyyah

قَالَ : ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي،
 فَقَالَ : وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ،
 فَقَالَتْ : أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ،
 قَالَ : وَمَا ذَاكِ؟
 قَالَتْ : إِ نَّهَا حُبْلَى مِنَ الزّنَا،
 فَقَالَ : آنْتِ،
 قَالَتْ : نَعَمْ،
 فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ،
 قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأ نصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ،
 قَالَ فَأتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ ،
 فَقَالَ : إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ،
 فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهَ،
 قَالَ : فَرَجَمَهَا"
صحيح مسلم - كِتَاب الْحُدُودِ - بَاب مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا

Kemudian datang pula seorang perempuan Bani Ghamidiyyah dari kawasan Al-Azad, perempuan itu berkata:

"Ya Rasulullah, sucikanlah aku".

Lalu baginda SAW menjawab:

"Teruk betul engkau ini, pulanglah, pohonlah keampunan Allah dan bertaubatlah kepada-Nya".

Perempuan itu menjawab:

"Aku melihat engkau cuba menolak permintaan aku sebagaimana engkau menolak permintaan Ma'iz bin Malik".

Rasulullah SAW pun bertanya:

"Apa yang telah terjadi?".
Perempuan itu menjawab bahawa dia telah berzina.

Rasulullah SAW bertanya lagi:

"Engkau (telah berzina)?".

Perempuan itu menjawab: "Ya".

Lalu Rasulullah SAW pun berkata:

"(Pulanglah engkau) sehingga engkau melahirkan kandungan engkau ini.

Lalu seorang lelaki Ansar pun menjaga perempuan itu sehingga dia melahirkan anak. Lalu lelaki itu pun datang berjumpa nabi SAW dan berkata:

"Perempuan al-Ghamidiyyah itu telah melahirkan anak".

Lalu Rasulullah SAW berkata:

"Kita tidak akan merejamnya sehingga menyebabkan anaknya terbiar tanpa ada orang menyusukannya".

Lalu seorang lelaki Ansar bangun dan berkata:

"Biarkan aku yang menguruskan hal susuan anak ini wahai nabi Allah".

Lalu para sahabat pun merejamnya.

[Sahih Muslim, Kitab al-Hudud, Bab Sesiapa yang Mengaku telah Berzina]


Proses ketat dalam menjatuhkan hukuman had - sedaya upaya elak dikenakan hukuman - peruntukan dan pelaksanaan hukuman tetap ada

1.       Minta disucikan
2.       Diarah pulang dan bertaubat tanpa bertanya apa kesalahan
3.       Mengulangi minta disucikan – diarah pulang dan bertaubat beberapa kali; empat kali)
·       Keadaan pengulangan sehingga 4 kali inilah yg diambil oleh sebahagian fuqaha keperluan pengulangan ikrar sebanyak 4 kali dalam pembuktian secara pengakuan
4.       Baru bertanya apa kesalahan
5.       Mengaku berzina
6.       Minta sahabat pastikan, bahawa dia bukan gila dan bukan mabuk
·       Proses memastikan pengaku sedar dan faham tentang pengakuannya
7.       Baru dijatuhkan hukuman had (terima hukuman dan suci dari dosa)
·       Kesan hukuman ke atas : dosa, pahala dan iman


Jenis Jenayah Hudud

1.       Zina
2.       Qazaf
3.       Minum arak
4.       Curi
5.       Hirabah
6.       Bughah
7.       Murtad

  

HAD ZINA

Takrif dan Rukun

وطء المرأةِ من القُبُلِ شرط تغييب الحَشَفة دون شبهة استحلالٍ كالزَّواجِ المبيح للاستمتاع

Persetubuhan haram yang sengaja antara lelaki dan perempuan pada qubulnya tanpa sebarang syubhah.

Peruntukan Hukuman

·       Al-Quran Surah al-Nur, 24: 2
·       Hadis

Niat Sengaja

·       Al-Idrak
-          Terkeluar bagi yang tidak sampai pengetahuan
·       Al-Ikhtiyar
-          Terkeluar bagi yang terpaksa

Persetubuhan

·       Persetubuhan lelaki dengan perempuan (disepakati oleh fuqaha)
-          Persetubuhan selainnya, seperti persetubuhan lelaki dengan lelaki, persetubuhan manusia dengan binatang : menjadi khilaf dalam kalangan fuqaha
·       Persetubuhan melalui qubul (disepakati oleh fuqaha)
-          Persetubuhan melalui jalan selainnya adalah khilaf dalam kalangan fuqaha
·       Persetubuhan yang berlaku dukhul
-          Minimum hasyafah atau kadarnya


Pensyariatan Jenayah Zina

Firman Allah dalam al-Quran surah al-Nur, 24 ayat kedua

Maksudnya:

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebat ; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang orang yang beriman.


Dalil dari ayat yang telah dimansukhkan bacaannya tetapi tidak hukumnya:


الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنْ اللَّهِ

Maksudnya:

Lelaki tua dan perempuan tua apabila kedua-duanya berzina maka rejamlah mereka sebagai pembalasan daripada Allah.


Pensyariatan jenayah melalui dalil hadis:

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ

جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Maksudnya:

Ambillah daripadaku ,sesungguhnya Allah telah menentukan bagi mereka jalan, dara dengan teruna (apabila berzina) seratus kali sebatan dan buang daerah selama setahun . Manakala yang sudah berkahwin dengan mereka yang sudah berkahwin (apabila berzina) sebatlah seratus kali dan kemudian rejamlah.


Cara Pembuktian

1.       Iqrar (pengakuan)
-          Pengakuan daripada penzina sendiri bahawa dia melakukan zina
-          Menurut mazhab Syafi’ie, pengakuan dilakukan sekali.
-          Sebahagian fuqaha pula menyatakan pengakuan dilakukan sebanyak 4 kali
-          Penzina yang mengaku itu memahami hakikat zina, mampu melakukan zina

2.       Syahadah (penyaksian)
-          Melalui keterangan atau kenyataan saksi yang menyaksikan perkara tersebut
-          Saksi adalah 4 orang lelaki yang adil:
                                                                           i.      Ahliyyah
                                                                         ii.      Islam
                                                                       iii.      Faham hakikat zina
                                                                       iv.      Tidak pelupa
                                                                         v.      Boleh melihat

3.       Qarinah (tanda-tanda yang kuat)
-          Tanda-tanda yang boleh menjadi petunjuk berlakunya perbuatan zina seperti mengandung tanpa kahwin, DNA
-          Kaedah ini ditolak oleh jumhur ulama, hanya sebilangan kecil sahaja fuqaha menerima kaedah ini seperti ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Syafi’i tidak terima.


Proses Pendakwaan di Mahkamah

1.       Pertuduhan dibaca oleh Pendakwa (PP) di hadapan hakim di mahkamah.
2.       Jika OKT (orang kena tuduh) mengaku (iqrar), jenayah disabitkan.
3.       Jika OKT tidak mengaku, PP perlu mengemukakan bukti (البينة على المدَّعِي) ;
·       Syahadah (saksi), atau
·       Qarinah, atau
·       Yamin (sumpah) jika tiada saksi (ada khilaf ‘ulama dalam penerimaannya)
4.       Jika berjaya dibuktikan semua it uke tahap yakin, 100%, tiada syubhah dan tidak berjaya dipatahkan oleh OKT/peguam OKT, jenayah disabitkan dan dikenakan hukuman.


)لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر(

حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره   

“Andainya semua orang boleh diberikan hukuman semata-mata kerana adanya dakwaan, pastilah semua orang akan membuat dakwaan terhadap harta dan darah orang lain, tetapi sebaliknya setiap dakwaan mestilah mendatangkan keterangan dan yang engkar mestilah bersumpah.”


Hukuman Jenayah Zina

Hukuman adalah berdasarkan status pesalah.

إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرّب عامًا

·       Ghair muhsan

-          Orang yang belum bernikah
-          100 kali sebatan dan dibuang daerah (taghrib) selama setahun
-          Bagi hukuman buang daerah, jumhur ‘ulama menyatakan hal tersebut adalah sebahagian daripada hukuman had. Bagi ulama Hanafiyyah pula, hukuman buang daerah ialah ta’zir.

·       Muhsan

-          Orang yang pernah bernikah dengan ‘aqad dan melalui wat’i
-          Hukuman adalah direjam dengan batu sampai mati.
-          Hukuman adalah sabit menerusi ayat al-Qur’an yang telah dimansukhkan bacaan, tetapi hukumnya kekal.
-          Maksud muhsan di sini adalah mereka yang sudah berkahwin dan telah merasai persetubuhan dari perkahwinan


Cara Pelaksanaan Hukuman Jenayah Zina

Muhsan

·       Dilaksanakan secara terbuka
·       Hukuman dilaksanakan tanpa melihat kepada keadaan cuaca dan diri atau kesihatan penjenayah

Ghair Muhsan

·       Sebahagian fuqaha berpendapat hukuman perlu dilaksanakan secara terbuka
·       Tertakluk kepada keadaan cuaca dan kesihatan penjenayah
·       Sebatan dilakukan secara sederhana iaitu dalam keadaan menyakitkan tetapi tidak memudaratkan


HAD QAZAF

Takrif

Bahasa : Lontaran. Sama ada secara hissi (sepert lontar batu) atau maknawi (seperti lontar fitnah)

Istilah : Melempar tuduhan zina atau penafian nasab terhadap seseorang yang baik (muhsan)

الرمي بالزنا، بأن يقول: يا زاني، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا.

Hukum Qazaf

Haram dan berdosa besar

Pensyariatan Hukum Qazaf

Dalil dari al-Quran, Surah al-Nur, 24 : ayat ke-4

Maksudnya:

Dan orang orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka lapan puluh kali sebatan; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik.


Hadis Riwayat al-Bukhariy, Muslim dan Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِرْكُ بِاللَّهِ وَالسِحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ

Rukun Qazaf

1.       Peruntukan

·       Surah al-Nur, 24 : ayat keempat

2.       Tindakan

·       Tuduhan zina atau penafian nasab terhadap seseorang tanpa bukti iaitu empat orang saksi lelaki
·       Qazif (penuduh):
-          mukallaf
-          bukan usul (ibu ayah dan ke atas) kepada mazquf
-          tidak dipaksa
·       Maqzuf (orang yang kena tuduh)
-          muhsan : baligh, berakal, muslim, iffah (suci daripada perbuatan zina sebelumnya)
-          maklum orangnya
-          mampu bersetubuh

3.       Niat

·       Idrak
·       Ikhtiyar


Cara Pembuktian

1.       Iqrar (pengakuan)

·       Iaitu pengakuan penuduh (qazif). Boleh sabit dengan sekali pengakuan sahaja.

2.       Shahadah (penyaksian)

·       Keterangan saksi, iaitu dua orang saksi lelaki yang adil

3.       Sumpah

·       Sama ada sumpah dari qazif (yamin) atau mazquf (yamin mardudah).
·       Keengganan bersumpah (nukul) setelah dituntut oleh pihak lawan apabila tidak ada bukti lain lagi boleh mensabitkan atau menggugurkan had qazaf.

-          Mazhab Syafi’e menerima cara ini
-          Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad tidak menerima cara ini


Proses Pendakwaan dan Pensabitan Qazaf

1.       Pertuduhan qazaf dibuat. (Hanya mazquf dan pihak yang terkesan langsung dengan tuduhan zina iaitu ibu atau anak yang boleh bawa kes) Jika qazif tidak mengaku melakukan qazaf, atau tidak berjaya membawa empat orang saksi lelaki
2.       Maqzuf / pendakwa perlu mengemukakan dua orang saksi lelaki yang adil yang mendengar / menyaksikan qazif melakukan tuduhan
3.       Jika mazquf tiada saksi, menurut sebahagian fuqaha, mazquf boleh minta qazif bersumpah (yamin). Jika qazif enggan (nukul), mazquf boleh melakukan yamin mardudah (sumpah yang dikembalikan).
4.       Jenayah disabitkan, dikenakan hukuman sebatan sebanyak 80 kali.


Hukuman Qazaf

80 kali sebatan dan tidak diterima kesaksiannya selagi mereka belum bertaubat.
الجلد ثمانين جلدة ومنع قبول شهادته

Cara sebatan hukuman qazaf perlu difahami mengikut kaedah Islam.


Keadaan yang Menggugurkan Had Qazaf

-          Saksi bagi pihak maqzuf menarik balik kesaksian mereka terhadap qazif

-          Maqzuf mengaku melakukan zina

-          Maqzuf menolak keterangan saksinya sendiri

-          Kelayakan saksi terbatal sebelum pembalasan terhadap qazif dilaksanakan

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Berpegangteguhlah dengan institusi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...